1. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals hierbij vermeld worden geacht door de koper te zijn aanvaard, zelfs indien deze voorwaarden in tegenspraak zijn met de algemene of bijzonder aankoopvoorwaarden van onze koper. Deze voorwaarden kunnen ons
enkel binden ingeval van uitdrukkelijk akkoord van onzentwege. Ons akkoord kan nooit worden afgeleid uit het enkele feit dat de voorwaarden waarnaar zij verwijzen door ons stilzwijgen zouden aanvaard zijn.

2. Alle offerten zijn vrijblijvend. Onze aanbiedingen vervallen indien ze niet binnen zestig dagen door de klant aanvaard zijn, tenzij anders vermeld. Een bestelling moet uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn vooraleer ons te kunnen verbinden. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3a. De documenten die betrekking hebben op onze offerte zijn strikt vertrouwelijk. Ze mogen noch gereproduceerd noch meegedeeld worden, er mag geen gebruik van gemaakt worden ten nadele van hun auteur die er eigenaar van blijft. De berekeningen, ontwerpen, monsters, modellen en tekeningen blijven onze uitsluitende eigendom. Ze moeten ons, zonder kosten en in goede staat, teruggegeven kunnen worden op eenvoudige aanvraag. De plannen die gediend hebben
voor onze studie blijven onze eigendom.
3b. Elk gebruik van foto’s, commerciële documentatie of het logo van BD Systems moet voorafgaandelijk goedgekeurd worden door BD Systems BV.

4. Onze leveringstermijn is niet bindend. Een vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, intresten. Overmacht, lock-out , staking, oorlog, epidemie, enz… stellen ons vrij van elke verantwoordelijkheid.

5a De klant moet op het ogenblik van de materiële aflevering de goederen onderzoeken op de conformiteit en de zichtbare gebreken. Gebrek aan schriftelijk protest of voorbehoud brengt aanvaarding met zich mee. In geval er nazicht noodzakelijk is, moet dit gebeuren binnen de 48 uren na ontvangst van de goederen en binnen dezelfde termijn moeten de klachten behoorlijk gemotiveerd worden overgemaakt per aangetekend schrijven. Geen enkele retour van materiaal zal aanvaard worden zonder ons voorafgaandelijk akkoord. De retour zal in elk geval, voldoende gefrankeerd en op kosten van de klant verpakt worden teruggestuurd ten laatste binnen de maand na levering.
5b. Eventuele krassen en kleurverschillen in het lakwerk worden beschouwd als zichtbare gebreken, die evenwel van een zekere afstand van het schrijnwerk moeten bekeken worden, nl. 5 m voor buitenlakwerk en dit volgens de Europese Coatingnormen. Kleine kleurverschillen geven de klant nooit het recht de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, de levering en/of de betaling te weigeren of enigerlei schadevergoeding of tegemoetkoming te bekomen.. Eventueel teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van
20% van de gefactureerde waarde.

6. De facturen dienen uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te worden. De afwijkende betalingsvoorwaarden en - modaliteiten kunnen worden aangepast in functie van de financiële informatie betreffende de klant. Elke klacht betreffende de facturatie dient uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk aan ons worden gericht, waarna de facturen beschouwd worden stilzwijgend te zijn aanvaard.

7. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke facturatie mag worden gemaakt naargelang de levering van de goederen.

8. Al onze facturen zijn betaalbaar te Spiere. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een rente van 12% per jaar vanaf de vervaldag. Bij gebreke van vermelding van een bijzondere vervaldag wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 40,00 EUR per factuur en een maximum van
3.000,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en zonder afbraak te doen aan de mogelijkheden voorzien door artikel 1244 B.W.

9. Bovendien kan de verkoper, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, indien de koper zijn verplichtingen niet tijdig nakomt dan wel geheel of gedeeltelijk niet nakomt te allen tijde met kennisgeving bij een ter post aangetekende brief en zonder ingebrekestelling dit
contract van rechtswege geheel of gedeeltelijk als onbestaande beschouwen. In dit geval moet de koper onverwijld en uiterlijk 48 uur na ontvangst van de kennisgeving de identificeerbare goederen ter beschikking stellen van de verkoper.

10. De niet betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.

11. Elke verkoopovereenkomst, zelfs indien ze door de verkoper wordt bevestigd, wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat het onderzoek naar de financiële situatie van de koper voldoende waarborgen biedt voor de verkoper.

12. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De koper wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst en voor de levering van de goederen
uitdrukkelijk gewezen op dit eigendomsvoorbehoud en wordt, behoudens schriftelijk protest uiterlijk op het moment van levering, verondersteld ermee in te stemmen. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen
bij wederverkoop.

13. Voor betwistingen en invorderingen zijn uitsluitend het Vredegerecht van Kortrijk en de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk
bevoegd. Enkel Belgisch Recht is van toepassing en enkel de Belgische rechtbanken hebben rechtsmacht.